Ierarhii ceresti

La începutul Cărţii lui Ezechiel, în Biblie, citim o descriere a celor patru Animale sfinte, şi într-un fel asemanator sfântul Ioan le-a descris în Apocalipsă: “De îndată am fost răpit în duh. Şi iată, era un tron încer şi pe tron şedea Cineva… Iar în mijlocul tronului şi în jurul lui erau patru fiinţe pline de ochi, dinainte şidinapoi. Prima fiinţă semăna cu un leu, a doua semăna cu un taur, a treia avea faţa ca de om şi a patrasemăna cu un vultur care zboară. Cele patru fiinţe aveau fiecare câte şase aripi şi erau pline de ochi de jur împrejur. Ele spuneau fără încetare zi şi noapte: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Atotţiitorul, Celcare era şi Cel care este şi Cel ce vine!”Cele patru fiinţe care se află în faţa tronului lui Dumnezeu reprezintă cele patru principii alemateriei, cele patru elemente: leul (focul), taurul (pământul), omul (aerul), şi vulturul (apa) Rădăcinile materiei sunt deci în Dumnezeu, şi Serafinii sunt îngerii celor patru elemente. Dar la acest grad de puritate, materia este aproape de aceeaşi substanţă ca şi spiritul.Serafinii sunt primele creaturi care primesc emanaţiile divine, ei sunt plonjaţi în oceanul materiei primordiale încă în plină fierbere şi beau de la Sursa de lumină, de la Sursa dragostei, care e singura lor hrană. Ei se hrănesc contemplânu-L pe Dumnezeu, de aceea sunt reprezentaţi cu ochi pe tot corpul.Serafinii sunt cea mai perfectă manifestare a dragostei, pentru că dragostea adevărată e o contemplare.În realitate. Dar dragostea de Dumnezeu,singura dragoste adevărată, este dragostea Serafinilor.În faţa tronului lui Dumnezeu Serafinii nu încetează să repete: “Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu.”Cuvântul „sfânt” caracterizează cel mai bine esenţa Divinităţii. Acest cuvânt a fost folosit atât de des pentru a desemna numai bărbaţi sau femei care manifestau anumite virtuţi de răbdare, bunătate,milostenie, că şi-a pierdut înţelesul adevărat. Pentru a înţelege ce este sfinţenia, trebuie să ne îndreptămspre limbile slave. În bulgară, de exemplu, cuvintele “svet” (sfânt) şi “svetost” (sfinţenie) au aceeaşirădăcină ca şi cuvântul lumină: “svetlina”. Sfinţenia este deci o calitate a luminii. În acest sens putem spune că Dumnezeu este cu adevărat sfânt pentru că El e lumină pură. Aceasta este ceea ce repetă Serafinii, şi de aceea sfinţenia este de asemenea înscrisă în numele lor:Hayoth haKodesch:Animalele sfinţeniei.Şeful ordinului îngeresc al Serafinilor este Metatron,Prinţul Feţei. El este singurul care îl vede pe Dumnezeu faţă în faţă, şi el e cel care i-a vorbit lui Moise pe Muntele Sinai. Nici o fiinţă umană, oricât de elevată ar fi, nu poate intra în contact direct cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un foc devorant care ar face-o imediat cenuşă. E nevoie în permanenţă de un intermediar care să vorbească omului din partealui Dumnezeu. Chiar dacă se spune în Biblie că Dumnezeu s-a adresat lui Avram, lui Iacob, lui Moise sau unui anumit profet, în realitate nu El în persoană a făcut-o ci un mesager; aceasta este tocmai semnificaţia cuvântului “înger”: mesager, trimis. Îngerii lui Hohmahsunt Heruvimii, în evreieşte Ophanim,  adică roţi. Profetul Ezechiel în cartea sa descrie viziunea ce a avut-o despre roţi “ de o circumferinţă şi înălţime înspăimântătoare”, mergând aproape de Animalele sfinte: “Când animalele se ridicau de pe pământ, roţile se ridicau şi ele. Ele mergeau acolo unde Spiritul le comanda să meargă; şi roţile se ridicau cu ele, pentru că spiritul Animalelor era în roţi. Când Animalele mergeau, ele mergeau; când Animalele se opreau, ele se opreau; când Animalele se ridicau depe pământ, roţile se ridicau cu ele, pentru că spiritul Animalelor era în roţi.” Animalele sfinte se supun ordinelor Spiritului şi transmit un impuls roţilor.Simbolismul roţii (cerc perfect în mişcare) ne revelează funcţia Heruvimilor: ei plăzmuiesc materia originară simbolizată de Animalele sfinte, ei elaborează această materie pentru a servi proiectelor lui Dumnezeu. De aceea se spune că lumea Ophanim-ilor este cea a muzicii sferelor (regăsim aici ideea decerc, de roată). Dar prin muzică nu trebuie să înţelegem numai acele aranjamente de sonorităţi create de oameni şi pe care urechile noastre le percep. Expresia “muzica sferelor” se traduce înainte de toate prin armonia care există între toate elementele universului, o ajustare, o aranjare bazată pe raporturile dintre numere. Armonia este mai întâi o structură, care coborând în materie devine creatoare de forme. În acestsens, armonia este expresia raţiunii, a înţelepciunii, şi de aceea e asimilată cuvântului. Nu există armonie,nu există muzică în afara raţiunii şi înţelepciunii. Cuvântul divin, muzica şi înţelepciunea sunt acelaşi lucru.Din păcate, suntem obligaţi să constatăm că printre cei care crează muzică sau printre cei care o interpretează, foarte puţini sunt capabili să ducă o viaţă muzicală. Muzica, adevărata muzică nu este ceacare se execută cu instrumente sau cu vocea, ci cea pe care o exprimăm prin gânduri, sentimente şi gesturi armonioase în toate circumstanţele vieţii. Aceasta este muzica lui Hohmah. În fruntea ordinului Ophanim-ilor se află arhanghelul Raziel.După tradiţie, el a fost cel care i-a dat lui Adam o carte, Sepher Ietsirah, care revela secretele creaţiei. Dar când Adam a comis primul păcat, cartea i-a fost luată. Îngerii lui Binah sunt Tronurile, în ebraică Aralim: leii. În textul Apocalipsei, sfântul Ioan asociază prezenţa Tronurilor cu cea a Animalelor sfinte, Serafinii: “În jurul tronului am văzut douăzeci şi patru de tronuri şi pe aceste tronuri, douăzeci şi patru de Bătrâni aşezaţi, îmbrăcaţi în veşminte albe şi pe cap aveau coroane de aur.” În alt pasaj, cei douăzeci şi patru de bătrâni se adresau astfel lui Dumnezeu: “Îţi mulţumim, Dumnezeu Atotputernic care eşti şi ai fost pentrucă Ţi-ai folosit marea Putere şi ai luat în stăpânire Împărăţia Ta. Naţiunile s-au supărat; furia ta a venit, şi a venit timpul de a-i judeca pe morţi, de a-i recompensa pe servitorii Tăi profeţii, sfinţii şi pe cei care se tem de numele Tău, pe cei mici şi pe cei mari, şi să-i distrugi pe cei care distrug pământul.”Dându-le numele de Tronuri îngerilor lui Binah,religia creştină insistă asupra noţiunii de stabilitate, în timp ce numele lor ebraic Aralim: leii, introduce noţiunea de judecată. Simbolic, leul e legat de justiţie şi“Leul tribului lui Iuda” e o figură a justiţiei supreme. Cei douăzeci şi patru de Bătrâni sunt Domnii destinului; nimic din gândurile, sentimentele şi actele umane nu le scapă, şi ei sunt cei care decid pedepsele, recompensele şi condiţiile în care oamenii vin să se reîncarneze.Şi în timp ce Serafinii cântă sfinţenia lui Dumnezeu, cei douăzeci şi patru de Bătrâni Îl adoră şi se  prosternează lui Dumnezeu: “Ei îşi aruncă coroanele în faţa tronului spunând: Tu eşti demn, Domnul şi  Dumnezeul nostru, de a primi gloria, onoarea şi puterea, pentru că Tu ai creat toate lucrurile şi prin voinţa Ta ele există şi au fost create.” La fel cum funcţia Serafinilor este de a celebra sfinţenia lui Dumnezeu, tot  aşa funcţia celor douăzeci şi patru de Bătrâni este de a recunoaşte perfecţiunea voinţei Sale. Ei recunosc  dreptatea proclamându-L pe Dumnezeu singurul care este demn. În fruntea ordinuluiAralimse află arhanghelul Tsaphkiel.Pentru că aparţin triadei cele mai elevate,Kether, Hohmahşi Binah,primele trei ordine îngereşti sunt cel mai des menţionate în cărţile sacre. Ordinele îngereşti  ale celei de-a doua triade:Hessed, Gebourahşi Tiphereth, sunt:- Dominatorii:Haschmalim-ii (Scânteietorii),- Puterile:Serafim-ii (Înflăcăraţii),- Virtuţile:Malahim-ii (Regii).Cele trei ordine au ca punct comun exprimarea puterii, şi identificăm acţiunea lor calităţilor  sefiroturilor pe cale le locuiesc. Dominatorii, îngerilor lui Hessed (mila) răspândesc peste tot   binecuvântările lor sub conducerea lui  Tsadkiel al cărui nume semnifică: “Dumnezeu este dreptatea  mea”. Puterile, îngerii lui  Gebourah(forţa), înflăcăraţi de zel pentru Creator, vor, conduşi deKamael -“dorinţa lui Dumnezeu”- să restabilească ordinea peste tot unde este ameninţată. Munca lor e  comparabilă cu cea efectuată de organism pentru a se debarasa de toate deşeurile. Virtuţile, îngerii lui  Tiphereth(frumuseţea), au în fruntea lor pe arhanghelul   Mikhael.Aceştia suntMalahim-ii menţionaţi în apocalipsa : “A avut loc un război în Cer.  Mikhael şi îngerii săi luptau împotriva dragonului.”Ierarhiile îngereşti a celei de-a treia  triadeNestah, Hod, Iesod sunt:- Principatele:    Elohim-ii (Dumnezeii)- Arhanghelii    Bnei Elohim-ii (Fiii de Dumnezeu)- Îngerii:   Keroubim-ii (cei puternici)   Elohim-ii,sub conducerea arhanghelului   Haniel -“graţia lui Dumnezeu”- reprezintă entităţile care au   creat lumea, la fel cum se spune în Geneză:“Bereschit (la început)   bara(au creat)Elohim(Dumnezeii)eth-ha-schamaim(cerul)ve-eth ha-aretz (şi pământul).”Planul a fost dat de sus din sefira  Hohmahde marele Arhitect aluniversului, şi  Elohim-ii sunt lucrătorii care au construit edificiul. Munca arhitectului constă numai în a face planuri; realizarea este încredinţată antreprenorilor, zidarilor. Antreprenorii universului au fostElohim-ii.Bnei Elohim-ii,îngerii purtători de foc, îl au în fruntea lor pe arhanghelul  Raphael,al cărui nume semnifică”Dumnezeu vindecător”.Keroubim-ii sunt îngerii purtători de viaţă pură. Ei sunt cei mai aproape de oameni şi sunt deci maides în contact cu ei decât alte ordine îngereşti. În fruntea lor earhaghelulGabriel:“Dumnezeu e forţa mea”.În fine, deşi nu fac propriu-zis parte din ierarhia îngerească, în a zecea sefiră,Malhouth, kabalişti  plasează ordinul  Ischim. Aceştia sunt sfinţii, profeţii, Iniţiaţii, marii Maeştri ai tuturor religiilor, toţi cei care  prin viaţa şi cuvintele lor au antrenat oamenii pe calea luminii. Ei reprezintă fraternitatea marilor sufletepe care creştinii o numesc Comunitatea sfinţilor. Aceste fiinţe au coborât pe pământ pentru a instrui şi aajuta pe oameni şi spre ele trebuie să ne îndreptăm privirile, pentru că graţie lor, graţie învăţământului lor,graţie dorinţei lor de a ne ajuta şi de a lucra pentru evoluţia noastră, putem să ne ridicăm pe scaracreaturilor. În fruntea lor, Kabbala plasează peSandalfon, sau peOuriel.Serafinii, Heruvimii şi Tronurile sunt în contact direct cu Dumnezeu. Prin intermediului lor primescemanaţiile divine Dominatorii, Puterile şi Virtuţile şi le transmit apoi oamenilor şi apoi mai jos, animalelor,plantelor şi mineralelor.Serafinii sunt spiritele Dragostei divine.Heruvimii sunt spiritele Înţelepciunii divine.Tronurile sunt spiritele Puterii divine.Dominatorii, Puterile, Virtuţile sunt o primă reflexie a acestei dragoste, înţelepciuni şi puteri.Dedesubt, Principatele, Arhanghelii şi Îngerii sunt o a doua reflexie. De noi depinde acum să facem eforturi  pentru a deveni un al treilea efect a acestei perfecţiuni divine învăţând să lucrăm cu toată dragostea inimii  noastre, cu toată lumina intelectului nostru şi cu toată forţa voinţei noastre.

Aivanhov-De la Dumnezeu la om

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Alte subiecte. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Enter your email address:Delivered by FeedBurner

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s